5రూపాయలకి 50ఆకులు || ఇవి వాడితే హాస్పిటల్ కూడా గుర్తురాదు || 50 leaves to 5 rupees || Health Tips

Please watch: “నిమ్మకాయలు గుమ్మానికి కట్టడానికి వెనక రహస్యం తెలుసా .? || Behind Secret Of Lemon” -~-~~-~~~-~~-~- 5రూపాయలకి 50ఆకులు || ఇవి వాడితే హాస్పిటల్ కూడా గుర్తురాదు || 50 leaves to 5 rupees || Health Tips Watch #sumantv : , ఆరోగ్య చిట్కాలు , మదుమేహం నివారణ, తక్కువ టైం లో అదిక బరువును తగ్గించుకోవడం , అందమైన చర్మ సొందర్యం కోసం, మరికొన్ని ఆరోగ్య చిట్కాలు(Health Tips) కోసం చుడండి #SUMANTV ,» Read more

How to Make No-Bake Tropical Strawberry Shakeology Granola Oat Bars

For more information, check out my website at and friend request me on Facebook at Here is a great recipe for Vegan Tropical Shakeology – Granola Oat Bars! What you’ll need: 4 scoops of Tropical Shakeology 1 1/2 cups oatmeal 1 1/2 cups granola with almonds (I used Kashi Go Lean Crunch Honey Almond Flax Cereal) 1/2 cup natural almond» Read more

bread and jam from the berries

bread and jam from the berries Posted by womofa on 2013-10-20 08:25:43 Tagged: , Freshness , Marmalade , Organic , Plate , White , berry , bottle , bread , breakfast , calorie , cherry , closeup , color , cooking , delicious , dessert , diet , drink , eat , energy , fitness , food , fresh ,» Read more

HEALTHY vegan macaroni and cheese made from vegetables! (tutorial)

Hi everyone! I hope you enjoy this rendition of creamy mac and cheese that’s vegan and ACTUALLY GOOD FOR YOU. If someone told me it was possible to make macaroni and cheese that tastes good and is healthy I wouldn’t believe it, but it’s true! Let me know if you try this recipe out at home yourself! If you have» Read more

Health:– Take a chill fill

It’s that time of the year when the mercury soars. Going out in the scorching sun can leave you drained and it is vital to maintain body hydration. Apart fromthe regular intake of water,doctors recommend natural fruit juices and drinks. They are quick quenchers with ample nutrients and are better than aerated soft drinks with chemical preservatives and artificial flavours.» Read more

A Simple Trick to Reduce Calories in Rice by Half

A Simple Trick to Reduce Calories in Rice by Half Channel : Keyword : A Simple Trick to Reduce Calories in Rice by Half A Simple Trick to Reduce Calories in Rice by Half,low carb rice, low calorie rice, calories in rice, rice calories, white rice calories, brown rice carbs, white rice carbs, low carb white rice» Read more

Cheerios Cereal Breakfast and it’s good for ya Health

A video on Cheerios is good for weight loss. I compared a few other breakfast or snacks out there this is definitely the best on the market. Just add milk or even soy milk with less fat. You can add banana, blueberry and strawberries also.» Read more

Cooking at Home: Quick Whole Chicken

quick easy meal for cooking at home and saving money and tracking your food. Other Helpful Weight loss Vids and More: Get on the scale it’s W.L: Having a PLan video : Cabbage Casserole: Grocery Shopping on a budget : Personal Weight loss Coaching : If you have anymore questions visit me at “LIKE” and Subscribe for more Weight loss» Read more
1 2 3 244